Общи условия

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените дефиниции са използвани със следното значение:

Сайтът https://www.evinarts.com (наричан по-долу „Сайт“) е създаден за популяризиране и продажба на произведенията създадени от автора Венетка Христова Нитова (наричана по-долу „Автор“).

Продажбите се осъществяват посредством „МаВиАрт “ ЕООД (наричанo по-долу „Фирма“),което е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 205779917, със седалище: община Ботевград; с.Трудовец, ул. Детелина №19.````

Под „Клиент“ се разбира физическо лице, което използва Сайта.

Под „Цена“ се разбира крайна продажна цена без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.

II. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ САЙТА

Публикуването на основните характеристики на картината и на продажната й цена в Сайта, по съществото си представлява публична покана за покупка по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

Фирмата не гарантира наличността на поръчаните произведения на изкуството. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, Фирмата, в рамките на 3 (три) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента – посредством обаждане по телефон на посочения в онлайн формуляра, телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес, че картината вече не е налична и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума ще му бъде възстановена в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента.

III. ДОСТАВКА

Стандартно поръчките се доставят в рамките на 3-5 дни от момента на изпращане на запитването, но е възможно закъснение с до 3 (три) работни дни за България. Всички произведения се застраховат, като това гарантира целостта им при транспорт.

Фирмата не отговаря пред Клиента ако доставката бива забавена повече от посоченото поради лоши атмосферни условия, некоректност на доставчика или други специфични ситуации.

IV. ПРЕДАВАНЕ НА ПРАТКАТА

Произведението се предава на Клиента или на трето лице, посочено от него, след подписване на придружаващите пратката документи, като се приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на пратката в този срок, Фирмата се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване картина. Клиентът може да потвърди желанието си да получи картината и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка картина, когато, доставената картина явно не съответства на поръчаната;

При повреда при транспорт, Клиентът е длъжен да запази цялата опаковка, като за рекламация се обърне към логистичната фирма. Всички произведения са застраховани с цел сигурност на Клиента. Също така всяка творба се доставя с придружен „Сертификат за автентичност“.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през Сайта, като върне произведението в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати заявление за отказ и да върне картината с ненарушена цялост, без каквито и да било външни дефекти, опакована в защитни картони, като разходите за доставка са за сметка на Клиента. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него картина, да осигури запазването на нейната цялост и безопасността й. Фирмата е длъжна да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 15 работни дни, считано от датата, на която Фирмата а е получила произведението обратно без каквито и да е повреди. В случай, че творбата е повредена, то Фирмата не дължи каквито и да е обезщетения на Клиента.

V. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Всички Цени в Сайта са в български лева или евро с включени разходи за доставка, освен при поръчките под 300 лева или 150 евро за територията на Република България.

За чужбина Клиента поема всички разходи по доставката на творбата.

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

а) наложен платеж при получаване на произведението.

б) по банков път по банкова сметка на Фирмата;

в) чрез системата PayPal.

С избора на начин на плащане, предвидени в буква б) и в) по-горе, Клиентът – потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на картините по смисъла на чл. 53, ал.1 от закона.VI „По Поръчка“

За всички произведения изпълнени по поръчка отговарят на следните условия:

а) всички разходи по доставяне са за сметка на Фирмата, независимо от Цената на произведението.

б) Цената на поръчката и времето за нейното изпълнение, варират в зависимост от нейната големина и сложност.

в) всички произведения се заплащат само и единствено с наложен платеж.

VII. ДРУГИ

Фирмата полага грижа информацията в Сайта да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Клиентът носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

Фирмата не поема каквато и да било отговорност, в случай че Клиент бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Фирмата или Автора.

Клиентът се задължава да информира Фирмата или Автора при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

Фирмата не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Фирмата си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Сайта, неговата структура и услугите, включително промени, които биха повлияли на Сайта, без предварително известяване на Клиентите.

Фирмата не е отговорна за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Сайта поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки и други странични фактори, които не са направени от администратора на Сайта.

Фирмата си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от Сайта, съобразно действащото законодателство.

Всички картини и продукти представени в Сайтa са защитени по смисъла на авторското право и не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, или използвани с рекламна или друга цел без изричното , писмено разрешение на Автора.